Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę główną https://deinprivaterkoch.de i chcesz skorzystać z naszych usług (dalej: “dein privater Koch”, “strona internetowa” lub “usługa”).
Usługi “dein privater Koch” obejmują przygotowywanie i dostarczanie posiłków, które są oferowane na stronie głównej “dein privater Koch” przez właściciela witryny w ramach cateringu dietetycznego (dalej: „dieta” lub „usługa”) i i mogą być zamówione przez klienta.
Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do korzystania z witryny “dein privater Koch”. Są one częścią wszystkich transakcji prawnych, które zawieramy z naszymi klientami oraz wszystkich uzgodnionych usług.

Proszę zwrócić uwagę na następujące postanowienia.

Zespół “dein privater Koch”

O NAS

Właścicielem strony jest “dein privater Koch” z siedzibą w Bielefeld, Osnabrücker Straße 1c, 33649 Bielefeld, reprezentowany przez dyrektora zarządzającego, pana Przemysława Wójcika, numer identyfikacyjny VAT: DE328281632, e-mail: contact@deinprivaterkoch.de (dalej: „usługodawca” lub „sprzedawca”). Dalsze adresy kontaktowe i numery telefonów usługodawcy można znaleźć na stronie głównej https://deinprivaterkoch.de pod linkiem „Kontakt”.

Usługodawca zapewnia obsługę “dein privater Koch” i odpowiada za prawidłowe wykonanie oferowanych usług. Niezależne strony trzecie, które korzystają z oferty online lub innych usług związanych z usługą lub kupują usługi, działają w ramach tej usługi wobec usługodawcy jako odbiorcy usługi.

DEFINICJE

1. CENNIK – Cennik usług dostępny na stronie “dein privater Koch”.

2. DIETA, SERWIS – usługa obejmująca przygotowywanie i dostarczanie posiłków w ramach dietetycznego cateringu, które są szczegółowo przedstawione przez “dein privater Koch” na stronie głównej i są świadczone zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami.

3. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do soboty.

4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna; Interaktywny formularz na stronie “dein privater Koch”, który umożliwia klientowi zamówienie usługi. Klient może dodać usługę do elektronicznego koszyka oraz określić indywidualne sposoby dostawy, w tym określić: rodzaj, ilość, adres dostawy i czas dostawy, a także sposób płatności.

5. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca nieograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna ograniczona i posiadająca zdolność prawną, o ile jest to prawnie dozwolone, (2) osoba prawna lub (3) podmiot posiadający kompetencje prawne na podstawie obowiązującego prawa, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

6. KONTO KLIENTA – usługa elektroniczna; elektroniczne konto użytkownika, które jest spersonalizowane za pomocą adresu e-mail i hasła i które umożliwia dostęp do danych i funkcji strony internetowej. W związku z kontem usługobiorcy zapisywane są również dane przekazywane przez usługodawcę, a także informacje o jego działaniach podczas korzystania ze strony internetowej; dotyczy to w szczególności zamówień i zakupu usług.

7. Regulamin – niniejsze ogólne warunki.

8. STRONA INTERNETOWA, SERWIS, DEIN PRIVATER KOCH – strona internetowa usługodawcy, dostępna pod adresem internetowym: https://deinprivaterkoch.de

9. USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługa świadczona przez sprzedającego, świadczona drogą elektroniczną na rzecz odbiorcy usługi na stronie internetowej zgodnie z niniejszymi warunkami.

10. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca nieograniczoną zdolność do czynności prawnych i osoba fizyczna o ograniczonej zdolności prawnej, o ile jest to prawnie dozwolone, (2) osoba prawna lub (3) podmiot, który jest prawnie kompetentny zgodnie z obowiązującym prawem, który wykorzystuje lub chce korzystać z Usług Elektronicznych witryny.

11. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – “dein privater Koch” z siedzibą w Bielefeld, Osnabrücker Straße 1c, 33649 Bielefeld, reprezentowany przez dyrektora zarządzającego, Pana Przemysława Wójcika, e-mail: contact@deinprivaterkoch.de (dalej: „usługodawca” lub „sprzedawca”) . Dalsze adresy kontaktowe i numery telefonów usługodawcy można znaleźć na stronie głównej https://deinprivaterkoch.de pod linkiem „Kontakt”.

12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie usługi przez sprzedającego.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z “dein privater Koch” zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów oraz danych osobowych i praw autorskich, a także własności intelektualnej sprzedawcy, innych usługobiorców i klientów oraz osób trzecich. Przesyłanie nielegalnych treści przez usługodawcę jest zabronione.

2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z dein privater Koch: (1) komputer, laptop, tablet lub smartfon lub podobne urządzenie z dostępem do Internetu; (2) konto e-mail; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 20.0 lub nowsza stabilna wersja, Google Chrome 25.0 lub nowsza stabilna wersja, (4) aktywacja plików cookie i JavaScript w przeglądarce internetowej; (5) minimalna rozdzielczość obrazu 1280×1040 pikseli.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W WITRYNIE

1. Ze strony internetowej może korzystać każdy usługobiorca zgodnie z niniejszymi warunkami.

2. Usługobiorca może korzystać z następujących usług elektronicznych na stronie internetowej:

a. Formularz zamówienia;
b. Konto klienta;

3. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia usług elektronicznych i innych usług wolnych od wad.

WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

1. W celu nieograniczonego korzystania z formularza zamówienia do celów zamówienia konto klienta lub logowanie do konta klienta nie jest konieczne. Jeśli jednak formularz zamówienia jest używany przy użyciu konta klienta lub jeśli konto jest tworzone w trakcie procesu zamówienia, proces zamówienia jest zapisywany na koncie klienta.

2. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się, gdy usługobiorca dokonuje wpisów w formularzu na stronie internetowej, wybierając rodzaj usługi i warunki usługi oferowane w formularzu zamówienia.

3. Zamówienie jest składane za pomocą formularza zamówienia, gdy klient (1) wypełnia formularz zamówienia i (2) następnie klika przycisk [Bestellen und Bezahlen]. Do tego czasu klient może samodzielnie zmieniać wpisy w formularzu zamówienia lub anulować zamówienie.

4. Klient musi podać w formularzu zamówienia następujące informacje: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostawy w weekendy / święta, adres e-mail, numer telefonu, Pożądany czas dostawy z dostępnego wyboru oraz informacje o usłudze (rodzaj, ilość, termin dostawy, data pierwszej dostawy, metoda płatności).

5. Usługa elektroniczna formularza zamówienia jest bezpłatna, jednorazowa i kończy się z chwilą złożenia lub anulowania zamówienia przez klienta.

WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA KLIENTA

1. Korzystanie z konta klienta jest możliwe po trzech kolejnych krokach: (1) wypełnieniu formularza rejestracyjnego, (2) kliknięciu przycisku [Jetzt registrieren] i (3) potwierdzeniu utworzenia konta klienta poprzez kliknięcie jednego Linki potwierdzające w wiadomości e-mail, która jest wysyłana na podany adres e-mail.

2. W formularzu rejestracyjnym wymagane są następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, kontaktowy numer telefonu, hasło oraz, w razie potrzeby, wybór usług: adres dostawy (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostawy w weekendy / Święta, adres e-mail, numer telefonu, żądany czas dostawy z dostępnego wyboru.

3. Konto klienta można również utworzyć w ramach procesu zamówienia za pomocą formularza zamówienia. W takim przypadku należy również kliknąć odpowiednie pole wyboru i wprowadzić hasło.

4. Każdy usługobiorca może mieć tylko jedno konto klienta. Jest on zobowiązany do ciągłej aktualizacji danych podanych podczas tworzenia konta.

5. Konto klienta jest usługą elektroniczną świadczoną bezpłatnie i na czas nieokreślony. Usługobiorca jest uprawniony do zamknięcia swojego konta klienta w dowolnym momencie i bez podania przyczyny oraz do żądania usunięcia. W tym celu może wysłać odpowiednią wiadomość na contact@deinprivaterkoch.de. Ponadto usługobiorca może samodzielnie anulować swoje konto klienta, wybierając odpowiednią funkcję usuwania konta klienta z konta klienta. Usunięcie konta klienta nie wpływa na wykonanie usług, które zostały już zakupione.

ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

1. Umowa między sprzedawcą a klientem dotycząca świadczenia usługi zostaje zawarta w momencie złożenia przez klienta zamówienia, otrzymania go przez sprzedającego, zaakceptowania przez sprzedającego i potwierdzenia przyjęcia go do klienta zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków.

2. Cena za poszczególne usługi jest wyświetlana na stronie internetowej w euro. Jest to cena łączna, w tym podatki, koszty wysyłki i inne koszty. W przypadku zawarcia umowy pocztą elektroniczną klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o całkowitej cenie przed zawarciem umowy.

3. Klient może albo złożyć zamówienie, korzystając z formularza zamówienia zgodnie z pkt. 5 niniejszych warunków lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: contact@deinprivaterkoch.de lub na jeden z innych adresów e-mail podanych przez “dein privater Koch” na stronie głównej pod linkiem „Kontakt”. Zamówienie przez e-mail musi zawierać te same informacje, co zamówienie za pośrednictwem odpowiedniego formularza online. Jeśli brakuje informacji lub uzupełnienia są konieczne, sprzedawca poprosi klienta o dokończenie zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje Jest to równoważne z zawarciem umowy między sprzedawcą a klientem. Kiedy świadczona jest odpowiednia usługa, zależy z jednej strony od daty dostawy określonej w zamówieniu, az drugiej strony od tego, czy klient wywiązuje się z obowiązku zapłaty z góry zgodnie z niniejszymi warunkami.

5. Potwierdzenie zamówienia i zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje poprzez przesłanie odpowiedniego powiadomienia pocztą elektroniczną przez sprzedającego na adres e-mail wskazany przez klienta w związku z zamówieniem. Powiadomienie zawiera co najmniej potwierdzenie otrzymania zamówienia klienta i zawarcia umowy o świadczenie usługi.

6. Świadczenie usługi (dostawa) rozpoczyna się w dniu określonym w zamówieniu; należy jednak zawsze przestrzegać następujących zasad:

a) jeśli płatność klienta za zamówioną usługę zostanie otrzymana na rachunek bankowy sprzedawcy do godziny 14:00 w dniu roboczym, wówczas zamówioną usługę można wykonać jeden dzień roboczy po otrzymaniu płatności, ale nie zostanie ona zrealizowana wcześniej niż w dniu określonym w zamówieniu ;
b. W przypadku otrzymania płatności klienta za zamówioną usługę na rachunek bankowy sprzedawcy po godzinie 14.00 w dniu roboczym, świadczenie zamówionej usługi rozpocznie się dopiero następnego dnia roboczego po dacie rezerwacji, ale nie wcześniej niż w dniu określonym w zamówieniu .

7. Przechowywanie, zabezpieczanie i przekazywanie treści umowy dotyczącej świadczenia usługi odbywa się poprzez: (1) ogłoszenie niniejszych warunków na stronie internetowej oraz (2) przekazanie treści umowy na adres e-mail klienta, który klient określił podczas składania zamówienia. Treść umowy o świadczenie usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym dein privater Koch.

8. Klient jest uprawniony zwrócić się do usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Der Dienstleister stellt dem Kunden folgende Zahlungsarten für die bestellte Dienstleistung zur Verfügung:

a. Überweisung auf das Bankkonto des Dienstleisters;
b. Zahlungsabwicklung über PayPal;

2. Wählt der Kunde die traditionelle Banküberweisung als Zahlungsart, so wird ihm der Verkäufer seine Kontoverbindung per E-Mail mitteilen. Außerdem werden diese Informationen für den Kunden auch in dessen Nutzerkonto angezeigt.

3. Wenn sich der Kunde für eine Zahlung per PayPal entscheidet, erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: “PayPal”), es gelten dann die PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder – falls der Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4. Der Kunde ist verpflichtet, die Zahlung so vorzunehmen, dass diese spätestens einen Werktag vor der gewünschten Lieferung bis 14 Uhr auf dem Bankkonto des Verkäufers eingeht.

METODY, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY

1. Eine Lieferung im Rahmen der Dienstleistung ist innerhalb des auf der Informationskarte bezeichneten Gebietes möglich. Diese befindet sich auf der Homepage von dein privater Koch. Die Möglichkeit einer Lieferung an die durch den Kunden bei der Bestellung angegebene Adresse wird durch den Dienstleister bei der Annahme der Bestellung bestätigt. Sollte die Lieferung an die angegebene Adresse nicht möglich sein, wird der Kunde per E-Mail informiert.

2. Die Versandkosten sind im Preis der Dienstleistung inbegriffen.

3. Die Lieferung erfolgt durch den Verkäufer selbst oder durch einen vom Verkäufer beauftragten Lieferanten.

4. Die Lieferung erfolgt gemäß den Bestimmungen des zwischen Kunden und Verkäufer abgeschlossenen Vertrages über die Erbringung einer Dienstleistung – ab dem in diesem Vertrag bestimmten Tag und für die hierin vereinbarte Dauer an die vereinbarte Adresse. Hierbei ist Folgendes zu beachten:

5. Wenn die Zahlung des Kunden für die bestellte Dienstleistung auf dem Bankkonto des Verkäufers an werktags bis 14.00 Uhr eingeht – dann kann die Erbringung der bestellten Dienstleistung am ersten Werktag nach dem Buchungstag beginnen, jedoch nicht früher, als an dem in der Bestellung angegebenen Tag;

6. Wenn die Zahlung des Kunden für die bestellte Dienstleistung jedoch erst nach 14.00 Uhr werktags auf dem Bankkonto des Verkäufers eingeht, so beginnt die Erbringung der bestellten Dienstleistung erst am übernächsten Werktag nach dem Buchungstag, jedoch nicht früher, als an dem bei der Bestellung angegebenen Tag.

7. Die Lieferung erfolgt an Werktagen zu den im Bestellformular angegebenen Uhrzeiten. Der Kunde kann im Bestellformular die von ihm gewünschten Lieferzeiten angeben. Diesbezügliche Angaben des Kunden sind für den Verkäufer jedoch nicht bindend. Der Verkäufer kann die Lieferung im Rahmen des gesamten im Bestellformular benannten Zeitfensters liefern. Sollte die Dienstleistung auch eine Lieferung an Nicht-Werktagen umfassen, so erfolgt die Lieferung am letzten Werktag vor dem jeweiligen Nicht-Werktag, es sei denn, Kunde und Verkäufer vereinbaren eine andere Lieferungsweise.

8. Jede Mahlzeit ist hermetisch verpackt und hat ein Etikett mit dem schätzungsweisen Verfallsdatum.

9. Das Tagesmenü wird kühl transportiert und dem Kunde an seiner gewünschten Adresse übergeben. Der Verbraucher ist verpflichtet, die Gerichte bis zu verspeisen im Kühlschrank zu lagern um die Kühlkette nicht zu unterbrechen.
Für falsch gelagerte Menüs (an warmen, feuchten Orten) nehmen wir keine Haftung.

10. Um Frische der einzelnen Mahlzeiten zu gewährleisten, soll die Schutzfolie erst kurz vom Verspeisen entfernt werden.

OFERTY SPECJALNE, KUPONY I KODY RABATOWE

1. Der Verkäufer behält sich vor, die Preise für seine Dienstleistungen laufend zu ändern sowie Sonderangebot-Aktionen zu veranstalten. Etwaige Preisänderungen gelten ab der Bekanntgabe auf der Website und haben keinerlei Einfluss auf zuvor getätigte Bestellungen oder bereits abgeschlossene Verträge.

2. Sonderangebote des Verkäufers dürfen nicht verbunden werden, es sei denn, die Satzung des jeweiligen Sonderangebotes enthält abweichende Sonderbestimmungen.

3. Die nachstehenden Bestimmungen gelten für sämtliche Gutschein- und Rabattcode-Aktionen des Verkäufers, sofern sie nicht durch Sonderbestimmungen der Satzung der jeweiligen Gutschein- oder Rabattcode- Aktion geändert werden.

4. Bei der Ausfüllung des Bestellformulars kann der Kunde einen Gutschein-Code oder einen Rabattcode eingeben. Hierzu muss der Kunde das entsprechende Feld im Bestellformular ausfüllen. Bei der Bestellung durch Versendung einer E-Mail ist der Gutschein-Code oder der Rabattcode im Inhalt der E-Mail anzugeben.

5. Ein Gutschein ist eine Urkunde mit einem auf dem Gutschein bezeichneten Wert, der den Kunden berechtigt, diesen auf der Website des Verkäufers gemäß den vorliegenden AGB sowie den Bestimmungen auf dem Gutschein selbst als Zahlungsmittel zu nutzen.

6. Der Inhaber eines Gutscheins ist berechtigt, diesen einmalig innerhalb der auf dem Gutschein bezeichneten Frist und bis zur Höhe des auf dem Gutschein angegebenen Wertes zur Zahlung für die bestellten Dienstleistungen zu verwenden.

7. Ein Gutschein ersetzt Geldmittel bis zur Höhe des auf dem Gutschein bezeichneten Wertes. Ein Austausch des Gutscheins gegen Geld ist jedoch ausgeschlossen.

8. Der Kunde darf einen Gutschein auch dann als Zahlungsmittel verwenden, wenn der Preis der von ihm bestellten Dienstleistung den Gutscheinwert übersteigt. In diesem Falle ist der Kunde verpflichtet, den fehlenden Betrag durch die Zahlung mit einem anderen auf der Website akzeptierten Zahlungsmittel zu begleichen. Ist der Gutscheinwert höher als der zu zahlende Leistungspreis, wird der Unterschied dem Kunden nicht erstattet. Auch in einem solchen Fall darf der Gutschein nur einmal genutzt werden.

9. Ein Rabattcode ist ein individueller Code, welcher den Inhaber zu einer einmaligen Preisreduzierung für die Dienstleistungen im Rahmen der Website berechtigt. Die Höhe der Preisreduzierung sowie die Geltungsfrist des jeweiligen Rabattcodes bestimmt der Dienstleister bei der Ausgabe des Rabattcodes. Die Nutzung des Rabattcodes hängt nicht vom Wert der Bestellung ab. Ein Rabattcode kann jedoch nicht bei der Bestellung der als Probetag bezeichneten Dienstleistung verwendet werden.

10. Eine Auszahlung des Rabattcodes ist nicht möglich. Der Rabattcode berechtigt den Kunden zu einem einmaligen Rabatt auf den Dienstleistungspreis.

11. Eine gleichzeitige Nutzung von Sonderangeboten, Gutscheinen und/oder Rabattcodes in einem Bestellungsvorgang ist nicht zulässig. Ein Rabatcode oder ein Voucher dürfen nicht mit einem anderen Rabatcode oder einem Voucher verbunden werden.

SKONTAKTUJ SIĘ Z USŁUGODAWCĄ

Der Dienstleister bevorzugt die Kommunikation per E-Mail an seine E-Mail-Adresse contact@deinprivaterkoch.de oder an andere auf der Homepage https://deinprivaterkoch.de unter der Verknüpfung “Kontakt” angegebenen E-Mail-Adressen.

SKARGI DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG

1. Beschwerden bezüglich der Website und/oder der erbrachten Dienstleistungen kann der Kunde oder der Leistungsempfänger beispielsweise per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse: contact@deinprivaterkoch.de.

2. Der Dienstleister empfiehlt die Angabe folgender Informationen in der Beschwerde: (1) Informationen und Umstände hinsichtlich des Beschwerdegegenstandes, insbesondere zu Art und Weise sowie Datum der Unregelmäßigkeiten, (2) Ansprüche des Leistungsempfängers bzw. des Kunden sowie (3) Kontaktdaten des Beschwerdeführers – dies wird die Bearbeitung der Beschwerde durch den Dienstleister erleichtern und beschleunigen. Die Anforderungen im vorstehenden Satz sind lediglich unverbindliche Empfehlungen und beeinflussen die Wirksamkeit von Beschwerden nicht, die ohne Beachtung dieser Empfehlungen eingelegt wurden.

3. Der Dienstleister wird unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen zu der eingelegten Beschwerde Stellung nehmen.

4. Die Sachmangelgewährleistung bestimmt sich nach gesetzlichen Vorschriften und wird von den vorstehenden Regelungen in Pkt. 1 bis 3 nicht berührt.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Der Vorliegende Abschnitt regelt ein vertragliches Rücktrittsrecht des Kunden.

2. Der Kunde ist berechtigt, bis 14.00 Uhr am Tag vor dem Beginn der Leistungserbringung vom Vertrag ohne Angabe von Gründen zurückzutreten.

a. Zur Einhaltung der oben genannten Frist ist es ausreichend, wenn die Rücktrittserklärung des Kunden per E-Mail an die Adresse contact@deinprivaterkoch.de.

Unverzüglich, spätestens 14 Tage nach einem wirksamen Rücktritt wird der Dienstleister dem Kunden seine Zahlungen erstatten. Die Erstattung erfolgt auf dem gleichen Wege, wie die Zahlung des Kunden, es sei denn, der Kunde ist mit einem anderen, kostenlosen Erstattungsweg ausdrücklich einverstanden.

3. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Widerrufsrecht des Verbrauchers sowie zur Gewährleistung werden von den vorgenannten Bestimmungen in Pkt. 1 nicht berührt.

WIDERRUFSRECHT DES VERBRAUCHERS

1. Sind Sie als Kunde oder Leistungsempfänger ein Verbraucher, so steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

2. WIDERRUFSBELEHRUNG.

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse: contact@deinprivaterkoch.de über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Haben Sie verlangt, dass Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts:

  • zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind
  • zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde
  • Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
  • vorbehaltlich des Satzes 2 Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht. Diese Ausnahme gilt nicht für Verträge über Reiseleistungen nach § 651a BGB, wenn diese außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden sind, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden.

PRYWATNOŚĆ

Der Dienstleister beachtet die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. Die Datenschutzbestimmungen des Dienstleisters sind auf der Homepage https://deinprivaterkoch.de unter der Verknüpfung “Datenschutzerklärung” abrufbar.

PRAWA AUTORSKIE

1. Cała zawartość strony: (tekst, grafika, prace, próbki, znaki, logo, ikony przycisków, zdjęcia) jest własnością sprzedawcy lub osoby trzeciej i jest chroniona niemieckim i międzynarodowym prawem autorskim.

2. Witrynę należy traktować jako dzieło w rozumieniu praw autorskich. Użytkownik nie może kopiować całej witryny ani jej części bez wyraźnej pisemnej zgody sprzedawcy, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. Użytkownik zobowiązuje się również nie modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, dekodować, dekompresować, dezasemblować ani w inny sposób określać kodu źródłowego witryny, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.

3. Marki sprzedawcy lub stron trzecich należy wykorzystywać zgodnie z prawem.

DODATKOWE PRZEPISY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie w stosunkach umownych z usługobiorcami i klientami, którzy nie są konsumentami.

2. W przypadku, gdy klient nie ponosi odpowiedzialności za pobranie diety z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru towaru lub z jakiegokolwiek innego powodu, który nie został zgłoszony do godziny 14.00 w dniu roboczym przed dniem dostawy lub z powodu nieprawidłowych informacji o adresie dostawy, dietę uważa się za dostarczoną skutecznie. W takim przypadku roszczenie o zwrot kosztów i inne roszczenia są wykluczone.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia siły wyższej, które znacznie utrudniają świadczenie usługi przez sprzedawcę lub które tymczasowo utrudniają lub utrudniają prawidłowe wykonanie umowy. Siła wyższa oznacza wszystkie okoliczności, które są niezależne od woli i wpływu umawiających się stron, takie jak klęski żywiołowe, środki rządowe, decyzje władz, blokady, wojny i inne konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne lub inne okoliczności, które są nieprzewidywalne, poważne i bez winy umawiających się stron i które mają miejsce po zawarciu umowy.

4. Prawa gwarancyjne klienta, który nie jest konsumentem, zakładają, że klient prawidłowo wywiązał się ze swoich obowiązków w zakresie kontroli i powiadamiania o wadach zgodnie z § 377 HGB.

5. Jeżeli usługobiorca nie jest konsumentem, usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Wypowiedzenie musi zostać złożone na piśmie.

6. Jeżeli usługobiorca lub klient nie jest konsumentem, miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunków umownych między usługobiorcą lub klientem a sprzedawcą jest Bielefeld.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie wyłącznie do wyłączenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

2. Zmiana ogólnych warunków – usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków z ważnego powodu, tj. w przypadku zmiany sytuacji prawnej, zmiany sposobu dostaw lub płatności, wprowadzenie nowych usług elektronicznych. Zmiany są wiążące dla usługobiorcy / klienta, jeżeli sprzedawca poinformował klienta i usługobiorcę, podając treść zmienionych przepisów, na ostatni znany adres e-mail klienta lub usługobiorcy. Zmiana staje się integralną częścią umowy, jeśli klient nie wyrazi sprzeciwu w formie pisemnej lub tekstowej w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o wprowadzonych zmianach. Zmiany w Ogólnych warunkach handlowych nie wpływają na sytuację prawną klientów i usługobiorców, w szczególności nie wpływają na warunki zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian lub zawartych lub przetworzonych umów o świadczenie usług.

3. Ponadto obowiązują przepisy ustawowe.

Osobą odpowiedzialną za dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony internetowej jest firma: twój prywatny kucharz, Osnabrücker Straße 1c, 33649 Bielefeld, e-mail: contact@deinprivaterkoch.de zwany dalej „osobą odpowiedzialną”, a jednocześnie usługodawcą internetowym.

Organem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest:

dein privater Koch
Przemyslaw Wojcik
Osnabrücker Straße 1c,
33649 Bielefeld,
E-Mail: contact@deinprivaterkoch.de

Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na wyżej wymieniony adres lub adres e-mail.